Amazwi okhenketho arekhodiweyo esitishi senqwelo yentambo engezantsi