Cape Town audio tour: Amazwi okhenketho arekhodiweyo esitishi senqwelo yentambo engezantsi

Amazwi okhenketho arekhodiweyo esitishi senqwelo yentambo engezantsi

Walking Tour

|
30 mins
|
0.2mi

About the Tour

Zivele amabali athetha ngale ntaba ebizwa ngokuba yiTable Mountain kwaye uvhe ngama qhawe ayo xa usamile ulinde ukuncedwa kwi sitishi sangase zantsi, lonke olulwazi uzoliva kwa bahlali balapha eKapa abayaziyo lentaba, Abantu abafana ne haramiya yama Dutch kwaye ne ngqwela etshaya inqawe, kukhona amabali adibene ne zinto ezibalulekileyo ngomaya wale ntaba. Kujongwa ne mvelaphi ye ndlela eyakhelwe icable. Apha uzokuvha nangee ndawo ezidumileyo ezisixhenxe ezikwenza uzivhe kamnandi ezilapha eKapa.

Tour Producer

avatar

Table Mountain Aerial Cableway

The best views of Cape Town are seen from the top of Table Mountain. The Cableway takes you to the summit in under 5 minutes and allows you a 360 degree view.

How VoiceMap Works

Focus on your surroundings, not the screen

VoiceMap’s audio tour app uses GPS to play audio automatically, at the right time and place. Just install it, then download your tour and go to the starting point to begin your walk, drive, cycle, train trip or even boat ride.

Follow a route with turn-by-turn-directions

Tours follow a route from a fixed starting point. This is how we provide turn-by-turn directions. It also helps publishers tell a story greater than the sum of its parts. But you can use Resume to pick up a tour from the closest location whenever you like.

Listen as many times as you like

You can listen to your tours as often as you like using both the VoiceMap app and the VoiceMap website. Your access to tours doesn’t expire.

Take virtual tours anywhere

Just select Virtual mode in the VoiceMap app to listen to tours at home – or anywhere else. You’ll see the option after you download the tour. You can also listen to the whole tour here on the website.

Buy for less on voicemap.me and sync

Once you’ve purchased a tour, it’s added to your VoiceMap library. If you sign into the app using the same method you used on the website, you’ll have access to your full library of tours in both places.

Use VoiceMap offline

The VoiceMap app works entirely offline if there’s no data connection, so you don’t have to pay roaming fees. Just download the tour over WiFi before you get started.

Major Landmarks

  • Table Mountain Aerial Cableway

  • Table Mountain National Park

  • Platteklip Gorge

  • Twelve Apostles

Directions to Starting Point

Uhambo lwakho ungaliqala nokuba kuphi ngoku usalindileyo kwi sitishi sase zantsi se cable car. Xa ufuna uku mamela lamabali ngoku usabona umphezulu wale ntaba, uyacelwa ukuba ukhuphele “Ukhenketho olushicilelweyo lwesitishi esingentla: encotsheni yentaba”
Xa uziqhubela- isitishi se Cableway le ise zantsi siku Tafelberg Road, lo was Kloof Nek Road kwinto engange mizuzu eyi15 xa usuka edolophini, phambili kokuba ujike kwicala lesandla sasekhohlo. Xa ungena kumgaqo weTafekberg Road khangela ibodi eno phawu kwicala lesandla sasekunene, izokuxelela ukuba kuvuliwe okanye kuvaliwe.
Ujonge ibodi ezokubonisa imiyalelo xa ungena edolophinikwi ndawo ezinkulu.
Xa uhamba nge zithuthi zikawonke wonke- uyakwazi ukufikelela kwi Cableway na xa uhamba nge zithuthi zikawonke wonke, ibhasi uMyCiti ima ngaphandle kwe Cablewayle ise zantsi. Le bhasi ka MyCiti isuka eV&A Waterfront, iya eCamps Bay (route number 106 and 107, Waterfront Silo/Civic Centre/Camps Bay) ima phezulu kwe Kloof Nek Road. Xa ufika apho yehla, ugqibe ukhwele iteksi yeMyCiti engabatalelwayo ibizwa ngokuba ngu(Route 110). Isuka apho ku Kloof Nek Road, inyuke nge Tafelberg Road ide iyongena kwisitishi se Cableway le isezantsi. Ungama apha ke usuka eCamps Bay. Le teksi ingabatalwayo iqala xa kuvulwa iyophela ngo 7 wasebusuku yonke imihla.
Ibhasi isuka eCivic Centre eHertzog Boulevard. Le bus ima kwi ndawo ezibalekayo.
Wonke umntu okhwele le bhasi kuyanyanzeleka ukuba abene kadi lika MyCiti libizwa Myconnect. Eli kadi ku funeka ulifake imali, ngaphandle kwabantwana abanga phantsi kwe minyaka eyi4 kwaye babe ngaphantsi kwe mitha ngobude. Umntu akavumelekanga ukuba abatale nge mali ebhasini, ayithathwa.

Show Directions
Buying for somebody else?
If you’d like to give VoiceMap tours as a gift, you have two options: choose the tours yourself, or buy a voucher redeemable against any of VoiceMap’s tours in 167 cities worldwide.
Buy a gift voucher
VoiceMap tours for large groups
If you’d like to provide groups of guests with access to a VoiceMap tour, you can buy a specific number of copies for a particular event or obtain a license for more regular use.
Find out more

Tips

Places to stop along the way

TABLE MOUNTAIN CAFÉ
ITable Mountain Café ine ndidi nge ndidi zokutya. Umntu angazinceda aziphakele ukutya okukhoyo. Kukhona nokutya okulungele abantwana kwaye nezibiliboco zikhona nge ndidi nge ndidi.

SHOP AT THE TOP
Le venkile iphezulu, yeyona venkile esetyenziswayo. Ifumaneka kwi sakhiwo samatye ecaleni kwe Table Mountain Café. U90% nangaphezulu wezinto ezithengiswa apha zithengwe kwa kukutshane apha eMzantsi Africa.

LITTLE SHOP AT THE TOP
Kukhona ne venkile encinci efumaneka phezulu kwi cala elingase khohle. Xa uphuma kwi cable car kwi sitishi sangaphezulu.

EXIT SHOP
Xa ngaba ufuna ukuthenga ngokukhawuleza nje izinto olibele ukuzithenga, kukhona iExit Shop efumaneka kwi sitishi se cable ezi zise zantsi xa uphuma kwi cable car.

VISITOR CENTRE
iVisitors Centre ifumaneka kwi sitishi esingasezantsi, ecaleni kwe Lower Station Kiosk. Apha umntu unikwa ulwazi ngale ntaba kwaye kuthengiswa nange mpahla.

Best time of day

Ehlotyeni: ngo 8:30 wakusasa- 7 xa kutshona ilanga
Ebusika: ngo 8:00 wakusasa- :6 xa kutshona ilanga
Qiniseka ukuba uyajonga ukuba kuvuliwe phambili kokuba ufike. Uyacetyiswa uku uze nge mini apho imozulu ingembanga. Xa imozulu imbi okanye kukhona umoya, iCablecar ayikwazi ukuhamba kuba lonto inga ngu nobangela wengozi. Ungayijonga imozulu apha ku www.tablemountain.net

Precautions

Ngee mini ezintle, ngakumbi nge xesha lonyaka apho kugcwala khona, kuyanyanzeleka ukuba umntu alinde ithutyana.

Comments

Amazwi okhenketho arekhodiweyo esitishi senqwelo yentambo engezantsi